Indregulering

1

Betingelser for indregulering af ventilationsanlæg

 

Generelt DS 447 2013

Inden påbegyndelse af indregulering skal følgende arbejder være udført og kontrolleret:

 

Montagearbejder

 

Ventilationsanlæg:

 • Ventilationsanlæggets komplette, forskellige komponenter, skal være monteret og korrekt monteret,

inklusive filter samt varmeforsyning til varmeflader.

 

Kanalsystem:

 • Samtlige kanaler, slanger, og spjæld skal være monteret og korrekt monteret.
 • Samtlige ventilationsspjæld i kanalsystem, skal være 100% åbne og låst.
 • Samtlige spjæld og zoner skal være monteret se- og betjeningsvenligt.
 • Samtlige spjældmotorer skal være monteret og korrekt monteret samt fortrådet.

 

Trykfordelingsbokse:

 • Samtlige spjæld i trykfordelingsbokse skal være 100% a°bne.
 • Samtlige indreguleringsha°ndtag/-Snore i trykfordelingsboksene, skal være synlige og kunne betjenes

efter armaturet.

 • Trykfordelingsboksens trykfordelingsplade skal være i funktionsstilling, og ikke i rengøringsstilling.
 • Motoriserede armaturer skal det være muligt at betjene/-justerer motor/-PCTOOL-ZTH EU eller magnet,

uden at skulle bruge værktøj.

 

Armaturer, riste, emhætter og ventiler:

 • Samtlige armaturer, riste, emhætter og ventiler skal være monteret.
 • Der må ikke være malertape, afdækningsplastik eller lignende, der hindre luftens naturlige flow i

armaturer, riste, emhætter og/eller ventiler.

 • Ingen former for skruer ma° monteres i ventilramme eller lignende, der hindre ventilens normale

fiksering, eller ventilens normale betjening herunder rengøring.

 • Ventilrammer skal være monteret og fikseret, pa° en sa°dan ma°de, at ventilen kan betjenes uden

ventilrammen drejer med rundt, na°r ventilen skal monteres

eller demonteres.

 

VAV-Zoner – Volustater:

 • Komponentets luftretning er i overensstemmelse med dets funktion.
 • Komponentets måleslanger er monteret korrekt i forhold til dets funktion.
 • Komponentets montageafstand/-respektafstand overholdes jf. fabrikantens anvisning

Bemærk at ved fejl og/eller undladelse af komponenter samt kontrol, faktureres al tilbagegang samt

ventetid til indregulering kan fortsættes.

 

Elarbejder/CTS

 

Ventilationsanlæg:

Ventilationsanlæggets komplette, forskellige komponenter,

skal være monteret og korrekt Fortrådet/- monteret.

 

 • Ventilationsanlæggets motorer skal køre i den korrekte retning H/V.

Ventilationsanlæggets spjældmotorer roterende vekslermotor være monteret og korrekt Fortrådet/- monteret.

 • Anlæg med frekvensomformer, skal alle data være indstillet korrekt herunder Hz som står i fabrikantens

datablad.

 • Kanalsystem:
 • Spjældmotorer være monteret og korrekt fortrådet/-monteret.
 • VAV zoner monteret og korrekt fortrådet/-monteret.

2

 • PIR/CO2 følere monteret og korrekt fortrådet/-monteret.

Kontrol:

 • Alle ventilations arbejder EL/CTS skal være kontrolleret og funktionsafprøvet.

 

 

Bemærk at ved fejl og/eller undladelse af komponenter samt kontrol, faktureres al tilbagegang samt

ventetid til indregulering kan fortsættes.

 

Tømrerarbejder

 

Inden opstart indregulering:

 • Alle hængeloftplader skal være demonteret ved samtlige af ventilationsanlæggets reguleringsspjæld.

Samt ved nærmere udpeget områder hvor der skal foretages traversmålinger i kanalsystemet.

 

Bemærk at ved fejl og/eller undladelse af demontering samt kontrol, faktureres al tilbagegang samt

ventetid til indregulering kan fortsættes.

 

Isoleringsarbejder

 

Før og efter isoleringsarbejder:

 • Instruktion til isolatører om isolering af VAV-zoner/-andre komponenter med måleslanger, ikke må

klemmes, knækkkes i skarpe buk, således at funktionen af VAV-zonen ophører.

 • Instruktion til isolatører om uheld med måleslanger der er faldet af komponenter, ikke må sættes på

igen af isolatører, men tilkalde en repræsentant fra ventilationsfirmaet for fejlretning, således at

komponentets funktion overholdes.

 

Indregulering

 

Opstart indregulering:

 • Basisbeskrivelse samt projektbeskrivelse vedrørende ventilation, inden indregulering skal være

udleveret.

 • Konditioner for ventilationsindregulering, jf. basis og projektbeskrivelse, skal være opfyldt ved opstart

indregulering. Hvis de ikke udleveres, indreguleres jf. DS 447 2013

 • PI-diagram for det enkelte ventilationsanlæg skal være udleveret.
 • Plantegninger med projekteret luftmængder på det enkelte armatur/ventil/rist/emhætte, skal være

udleveret.

 • Anlægsspecifikationer skal være udleveret i elektronisk udgave.
 • Alle spjæld og zoner skal være 100% åbent jf. ovenstående.
 • Alle PIR/CO2 skal være ude af drift, således at de ikke lukker en zone eller område af under

indregulering.

 • VAV anlæg skal kunne køre trykstyret i indreguleringsfasen.
 • Ubegrænset brugeradgang til CTS setpunkt trykstyring, via betjeningspanel eller PC.

 

Bemærk at ved fejl og/eller undladelse af komponenter samt kontrol, faktureres al tilbagegang samt

ventetid til indregulering kan fortsættes.

 

Kun indreguleringsfolkene har brugsret over det respektive ventilationsanlæg, i indreguleringsfasen.

Er man i tvivl så ring eller indkald til et åstedsmøde med relevante parter.